ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ត្រូវតែដកយកមេរៀន ពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន

Share Button

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែដកយកមេរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន! បងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរព! ដើម្បីដកយកមេរៀនពីប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ ខ្ញុំសូមជូនការវិភាគដូចតទៅ៖ ប្រទេសកម្ពុជាបានជួបគ្រោះមហន្តរាយបាត់ទឹកដីជិតមួយសតវត្សរ៍មកហើយ  បណ្តាលមកពីប្រទេសយួន។