ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ត្រូវតែដកយកមេរៀន ពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន

Share Button

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែដកយកមេរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន! បងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរព! ដើម្បីដកយកមេរៀនពីប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ ខ្ញុំសូមជូនការវិភាគដូចតទៅ៖ ប្រទេសកម្ពុជាបានជួបគ្រោះមហន្តរាយបាត់ទឹកដីជិតមួយសតវត្សរ៍មកហើយ  បណ្តាលមកពីប្រទេសយួន។

The K L R radio of thursday 18/02/2021

Share Button

The update K L R radio of thursday 11/02/2021

Share Button

The K L R radio of thursday 11/02/2021. Click in the middle colum for the player.

Share Button

The update K L R radio of sunday 07/02/2021

Share Button

Je recherche ma nièce Kunthea

Share Button

Monsieur et Madame Mour Tong Ley