ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ អ្នកដឹកនាំខ្មែរ ប្រទេសជិតខាង…និង បដិវត្តន៍ផ្កាឈូក!

Share Button

ប្រទេសខ្មែរ បានធ្លាក់ ក្នុង គំនួច ខ្យល់ អន្តរជាតិ  តាំង ពីច្រើនសតវត្សមកហើយ។
​​​     ​​​1-  មាន សង្គ្រាមពិភពលោក

         2-សង្គ្រាម ត្រជាក់
         3-ភាព អវសាន នៃអាណានិគម
         4-ការ រំលោភ អធិបតេយ្យ កម្ពុជា ពី សំណាក់ យួន ចិន
កម្ពុជាពំុទាន់ឈោងចាប់យកចន្ទល់មាំណាមួយមកទប់ខ្លួនឬដកខ្លួនចេញពីខ្យល់គំនួចបាននៅឡើយទេ។
អានបន្ត…….Read More

 

Commentaires fermés.