ទូកបូមខ្សាច់ជាតិយួន នៅភូមិស្វាយប៉ាក

ទូកបូមខ្សាច់ជនជាតិយួនធ្វើឱយប៉ះពាល់ផ្ទះពលរដ្ឋនៅស្វាយប៉ាក

ទូកបូមខ្សាច់ជនជាតិយួន មួយ ដែលព្យាយាមលាក់ឈ្មោះ បានបូមខ្សាច់ជាច្រើនថ្ងៃនៅភូមិស្វាយប៉ាក សង្កាត់ស្វាយប៉ាក ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ ដែលបណ្ដាលឲ្យបាក់ច្រាំងទន្លេ និងធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋនៅជាប់មាត់ច្រាំងនោះមួយចំនួនបាក់ធ្លាក់។

សូមទស្សនានូវរូបភាពខាងក្រោម

ម៉ាស៊ីនបូមខ្សាច់ទីលំនៅពលរដ្ឋនៅតាមមាត់ទន្លេបាក់បែកដោយសារការបូមខ្សាច់របស់យួនទូកដឺកខ្សាច់របស់យួនច្រាំងទន្លេបាក់ដោយសារការបូមខ្សាច់របស់យួនស្ថានភាពទីលំនៅពលរដ្ឋនៅតាមមាត់ទន្លេបាក់បែកដោយសារការបូមខ្សាច់របស់យួនពលរដ្ឋអង្គុយស្ដាយផ្ទះដែលបាក់បែកពលរដ្ឋរុះរើផ្ទះមុនច្រាំងទន្លេបាក់ពលរដ្ឋនៅតាមមាត់ទន្លេចុះប្រមូលរបស់របរដែលបាក់បែកដោយសារការបូមខ្ទូកដឺកខ្សាច់របស់យួនទូកដឺកខ្សាច់របស់យួន

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

WordPress Video Lightbox Plugin