បញ្ហាព្រំដែនខ្មែរនិងយួន

កិច្ចសម្ភាសលោកស៊ានប៉េងសែ អំពី បញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជា

ចុច→អត្ថបទ សិទ្ធិសញ្ញាតំបន់ទឹករវាង  អាយ៉ងយួនភ្នំពេញនិងចៅហ្វាយវា (ឆ្នាំ១៩៨២)

click→Texte  « How Hun Sen concluded the Border Agreements between Cambodia and Vietnam« 

CFC,Observations sur Rapport HS 09Août2012 sur Frontières KH-VN, 17dec2012

ស្ថានភាពយុទ្ធសាស្ដ្រនៃកោះត្រល់ និង ខ្សែបន្ទាត់ប្រេវិយេៈ

                          ចុច→អត្ថបទជាភាសាខ្មែរ

                          ចុច→អត្ថបទជាភាសាបារាំង

បញ្ហាព្រំដែនខ្មែរនិងយួន

ទស្សនាសូមចុចលើបរូបភាពខាងក្រោម↓

ខេត្ត កំពង់ចាម                                                        ខេត្ត ស្វាយរៀង

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

WordPress Video Lightbox Plugin