Archives de catégorie : Uncategorized

វេលាដល់ហើយ!!!!

គ្មានកម្លាំងបរទេសមកពីក្រៅណាមួយអាចផ្តួលរំលំបនអាយ៉ង
ហ៊ុនសែននិងអាយួនបានទេ។
គឺមានតែកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបះបោរកេណ្ឌគ្នាតាមច្បាប់ធម្មជាតិទេដែលអាចរំដោះស្រុកខ្មែរបាន។
នាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតជាមួយអាយួននិងអាយ៉ងហ៊ុនសែនដើម្បីអ្វី ?

ខ្មែរអើយក្រោកឡើងតស៊ូដើម្បីជាតិខ្មែររស់ !!
Hand in hand we stand !!
Shoulder to Shoulder we march !!
Heart to Heart we rearch!!
Stand Up and Fight for Cambodia’s survival !!


សូមទស្សនាក្បាលហ្វូង
អាទ្រពងនិងលិឍពងអាកញ្ជះយួនហ៊ុន សែន…

Lettre au Président de la République Française Emmanuel Macron

Monsieur le Président de la République Française E. Macron

Monsieur le Président de la République Française

Emmanuel Macron

Palais de l’Elysée

55, rue du Faubourg Saint-Honoré

75008 Paris

Objet : Similarité entre la France en Marche ou la Révolution en Marche et la Révolution du Lotus khmer en Marche.

Monsieur le Président,

La communauté khmère en France et le Mouvement « La Révolution du Lotus Khmer » se félicitent de Vous avoir élu comme Président de la République et sont fiers de cette décision pour une France de rassemblement entre citoyens de diverses tendances, au-delà de toutes velléités droitistes et gauchistes qui dominaient la scène politique françaisedepuis des décennies. En France, la Droite et la Gauche se disputent le pouvoir par des élections démocratiques dans un pays indépendant et c’est au peuple français de choisir les dirigeants qui se conforment à sa volonté. Or, récemment le peuple français a décidé de se passer des Partis de Droite et des Partis de Gauche pour adopter un autre gouvernement dont Vous êtes l’Initiateur et le Garant. Malgré le mauvais agissement d’un de vos Ministres , votre politique de rassemblement pour une France en Marche et une Europe plus forte ne peut pas être remise en cause et la roue de la révolution dans plusieurs domaines continue de tourner. Continuer la lecture de Lettre au Président de la République Française Emmanuel Macron

សែនស្រណោះ សរសេរក្នុងហ្វេសប៊ុកថា ៖

The latest news appeared from an un name person who work in Hen Sen police force and who have warned Dr. Kem Ley to leave the country. Stated five days before Dr. Kem Ley assassination, Hun sen’s daughter name Hun Mana has asked top police leaders to find five to ten criminal thugs for her.
Based on past history, we all should know who is the main person responsible for the assassination of Dr. Kem Ley. The person who are able to take advantage of Dr. Kem Ley death is the person who have him assassinated, no other than the Hun family. Hun sen said he will never let anyone in peace if they talk about his family.
The trigger to an end for Dr. Kem Ley is when he talked about Hun family based on Global Witness reports. Also other projects that Dr. Kem Ley have planed may open more evident against hun sen regime.
Hun Sen have controlled of all powers upon the country including his « third hand, » only him or his family members can approved for the assassination. Without hun sen or his family authority, no one else would dare to do this evil action.
Khmer people must wake up now and get rid of the Hun Sen criminal thug family. Enough is enough!

What did you do Mr Prime Minister H S ?

Malyvann Mam writes :

Mr prime minister has been advised to everyone that if you play the game don’t get mad 😡. If you get mad 😡 don’t play the game. When Khmer nation has no respect, trust, believes it’s really hard to trust the government has no justification, no human rights using all the powers abusing their own people, killings owned peoples, no freedom for anybody talking put themes in jails not obey the laws constitution control everything in government even the judges. People’s crying everyday. Enough is Enough. In over 32 years plus what did you do for Cambodian people? Shame on you.

Hun Sen Thief of legislative elections of July 2013

by Mr OU chal

Dear all,

Lotus_Revolution_jpg_700Hun Sen, Khmer Prime Minister and Thief of legislative elections of July 28, 2013, has vociferated that the 2/3 vote system to create NEC by National Assembly is an act destructing democracy. It’s dictator Hun Sen fearing power loss that kills democracy in Cambodia, not the vote system of 2/3 or 50%+1! In his quality as former Khmer rouge, Hun Sen is not entitled to give lessons of democracy to Cambodian People. Indeed, after the end of WWII, Italy has changed its government one or two times per year. That’s not meant Italy has been fallen into anarchy. It remains the real democratic and free state in the EU. Due to Hun Sen CPP as Indochinese communist party puppet of Hanoi, Cambodia has been currently becoming an unconstitutional state of non-law, with no respect of human rights, with flawed practice of democracy. Frontier posts in Svay Rieng Province ( districts of Rumduol, Romeas Hek … ) were mobiles, having legs to move and span rivers, canals, rice fields, roads and forests, travelling from Vietnam to be built in lands, villages, paddy fields, lakes, rivers and forests of Cambodia. But on the contrary, frontier posts in Cambodia have no mobile legs to travel into Vietnamese lands. Continuer la lecture de Hun Sen Thief of legislative elections of July 2013

ដំណាក់កាលបន្តរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

ដំណាក់កាលទី៨) ៖ ដូរមិនដូរ ?  ============គ្មានដូរ​អ្វីបានទេ។

ដំណាក់កាលទី៩ ) ៖ ចរចារ​ឬ​ មិនចរចា ? =======អត់ចរចាទេ

គ្រាន់តែអង្គុយនិយាយគ្នា រកតុល្យភាពអំណាចប៉ុណ្ណោះ ។

ដំណាក់កាលទី១០ )៖  បន្តធ្វើបាតុកម្មអំពិលអំពែក  =====បិទទ្វាឈប់ចរចា ។

ដំណាក់កាលទី១១ )៖ ធ្វើបាតុកម្មតែក្នុងទីលានអត់ប្រជាធិបតេយ្យ  ?

==នៅតែធ្វើដដែល។

ដំណាក់កាលទី១២ ) ៖ត្រៀមចរចាទេ ? ================ត្រៀម។

ដំណាក់កាលទី១៣ ) ៖ចោរបើកទ្វាឲ្យចូល ចូលទេ ? ================ចូល។

ដំណាក់កាលទី១៤ )៖ចាញ់មិនចាញ់ ? ================???។