អ្នកបង្កើតកូវិត១៩

Share Button

ចិន និង កម្មមិនជា

Share Button

The creator of Corona Virus

Share Button

គាត់ធ្វើការក្នុងមន្ទីពិសោធន៍របស់អ្នកមានអាមេរីកាំងជាជនកុម្មយនិស្តម្នាក់ !

THe bad, the ugly and the worse !

Share Button

MR 31st February

Share Button

New Corona wish

Share Button

Le mec du 31 février

Share Button

Before I die I want to shake hands with you !ទេ ៗ សម្តាចម៍ ពួកខ្ញុំខ្លាចឆ្លងខ្យល់គរណាស់ !

Share Button