ពីរបបផ្តាច់ការទៅប្រជាធិបតេយ្យ (Gene Sharp)

Share Button

ពីរបបផ្តាច់ការទៅប្រជាធិបតេយ្យ

 
 
 
 
 
Defiance-politique_Mod’ActionsKhm
Goru_jasmin_FDTD_French
20110731_Defiance-politique_1.2
20120401_Defiance-politique_2.2