១៨​​ ​មិនា​ ១៩៧០ សីហនុ អស់លក្ខ

Share Button

១៨​​មិនាឆ្នាំ១៩៧០  ​ជាថ្ងៃដែលខ្មែរទូទាំងប្រទេស  បាននាំគ្នាងើបបះបោរ ដេញចោរយួនឈ្លានពាន ដែលស្ដេច សីហនុ បានឃុបឃិតជាមួយយួន  អោយយួនចូលស្រុក និងជាថ្ងៃដែលរដ្ឋសភាបាន ដកសេចក្ដីទុកចិត្ត
ពីស្ដេច សីហនុនេះ  តាមសភាធម្មនុញ។

Le 18 Mars 1970 est une date historique pour le Cambodge car elle marque la fin d’une longue période de Monarchie Absolue de Droit Divin dont le Roi est considéré comme un Dieu et qui avait le pouvoir de prononcer la vie ou la mort de sa propre population.

 

 

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ អ្នកដឹកនាំខ្មែរ ប្រទេសជិតខាង…និង បដិវត្តន៍ផ្កាឈូក!

Share Button

ប្រទេសខ្មែរ បានធ្លាក់ ក្នុង គំនួច ខ្យល់ អន្តរជាតិ  តាំង ពីច្រើនសតវត្សមកហើយ។ ​​​     ​​​1-  មាន សង្គ្រាមពិភពលោក          2-សង្គ្រាម ត្រជាក់          3-ភាព អវសាន នៃអាណានិគម          4-ការ រំលោភ អធិបតេយ្យ កម្ពុជា ពី សំណាក់ យួន ចិន កម្ពុជាពំុទាន់ឈោងចាប់យកចន្ទល់មាំណាមួយមកទប់ខ្លួនឬដកខ្លួនចេញពីខ្យល់គំនួចបាននៅឡើយទេ។ អានបន្ត…….Read More  

The Liberation of Cambodia & The Lotus Revolution!

Share Button

Dear compatriots, The States participating in the Paris Conference on Cambodia, namely the Australia, Brunei Darussalam, Cambodia, Canada, People’s Republic of China, the French Republic, the Republic of India, Republic of Indonesia, the Japan, the Republic lao ,Malaysia, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, the Union ofSoviet Socialist Republics, the United Kingdom of Continue Reading →

Lettre à Madame Michelle Bachelet Jeria Présidente du Haut Commissariat des droits de l’homme,O N U

Share Button

The Khmer Lotus RevolutionMadame Michèle Bachelet

Lettre Ouverte

Share Button

Open letter to

K L R letter to President Donald J. Trump

Share Button

The Khmer Lotus Revolution MovementPresident Donald J

VIETNAM GO HOME

Share Button

.

LES RAVAGES DES FORETS

Share Button

Continue Reading →