ប្រតិបត្តិការរំដោះប្រទេសកម្ពុជា

 click===>text English

ប្រតិបត្តិការរំដោះប្រទេសកម្ពុជា 

នៅទួទាំងពិភពលោកឲ្យបានជោគជ័យជាស្ថាពរ!

  •    ដើម្បីទទួលឯករាជ្យប្រទេសកម្ពុជាពីប្រទេសយួន!
  • ដើម្បីបញ្ចប់អំពើផ្តាច់ការហ៊ុនសែន!

បដិវត្តន៍ផ្កាឈូក សូមអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមតាមហ្វេសប៊ុក
ពីសំណាក់ប្រជាជាតិខ្មែរនិងសហគមន៍អន្តរជាតិទួទាំងពិភពលោក។
(តាមការថតរូបឬគំនិតផ្តួចផ្តើមនានា…ទាមទារឯករាជ្យពីយួននិងដេញហ៊ុនសែន
ជនផ្តាច់ការតាមការបង្ហាញឬកាន់ពាក្យទាមទារដូចខាងក្រោមនេះ…)

Campagne mondiale de Libération du Cambodge
jusqu’à la Victoire!.

  • pour l’Indépendance du Cambodge  vis-à-vis du Vietnam!
  • pour la fin de la Dictature de Hun Sen!

La Révolution Khmère du Lotus demande la participation mondiale Sur Facebook  de tout le peuple khmer et de la communauté internationale!

(en postant vos photos ou autres initiatives… revendiquant l’indépendance du Cambodge vis-à-vis du Vietnam et la fin de la dictature de Hun Sen…avec des slogans ci-dessous…).
Merci beaucoup! 

slogans

1.ប្រទេសយួនឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជា!
(Vietnam, Aggressor!   Vietnam, Agresseur!)

2.យួនត្រូវចេញពីកម្ពុជា!
(Vietnam, Out of Cambodia!    Vietnam, Hors du Cambodge!)

3.ហូ​ជីមិញ  មេចក្រពត្តិនៅឥណ្ឌូចិន!
(Ho Chi Minh, Imperialist in Indochina !)
(Ho Chi Minh, Impérialiste de l’Indochine!)

4.ប្រទេសយួនត្រូវប្រគល់ឯករាជ្យឲ្យខ្មែរ!
Cambodia ​needs its Independence from Vietnam
Nous revendiquons l’indépendance du Cambodge vis-à-vis du Vietnam!

5.ហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីចោរ!
(Hun Sen,Thief Prime minister! Hun Sen, Premier Ministre voleur!)

6.ហ៊ុនសែន ចុះចេញទៅ!
(Hun Sen, Step Down!  Hun Sen, Dégage!)

7.ហ៊ុនសែន និងបក្សពួកជាឧក្រិដ្ឋជនប្រឆាំងមនុស្សជាតិ!​
( Hun Sen​, and Ruling Elite, Criminals against Humanity!)
( Hun Sen​, et Elite dirigeante, Criminels  contre l’Humanité!)

8.កោះត្រល់ជារបស់ខ្មែរ!
(​Koh Tral belongs to Cambodia!  Koh Tral appartient au Cambodge!)

 click===>text English

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

WordPress Video Lightbox Plugin