មហាគ្រោះថ្នាក់ ក្នុងសតវត្សរ៍ចុងក្រោយនៃប្រជាជាតិខ្មែរ!

khmer lotus revolution(ដោយអ៊ូចល )

ស្តេចសីហនុឡើងសោយរាជ្យនៅឆ្នាំ១៩៤១ក្នុងអាយុ១៩ឆ្នាំ។ ប្រទេសបារាំងបានកាត់ដីកូសាំងស៊ីនឲ្យទៅយួននៅថ្ងៃ៤មិថុនាឆ្នាំ១៩៤៩។
ហេតុអ្វីបានជាពេលនោះស្តេចសីហនុមិនបំផុសបំផុលប្រជាជាតិខ្មែរឲ្យងើបទាមទារទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមកវិញ តាមគ្រប់មធ្យោបាយ?

អានបន្ត  READ MORE

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *