ដំណាក់កាលបន្តរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

ដំណាក់កាលទី៨) ៖ ដូរមិនដូរ ?  ============គ្មានដូរ​អ្វីបានទេ។

ដំណាក់កាលទី៩ ) ៖ ចរចារ​ឬ​ មិនចរចា ? =======អត់ចរចាទេ

គ្រាន់តែអង្គុយនិយាយគ្នា រកតុល្យភាពអំណាចប៉ុណ្ណោះ ។

ដំណាក់កាលទី១០ )៖  បន្តធ្វើបាតុកម្មអំពិលអំពែក  =====បិទទ្វាឈប់ចរចា ។

ដំណាក់កាលទី១១ )៖ ធ្វើបាតុកម្មតែក្នុងទីលានអត់ប្រជាធិបតេយ្យ  ?

==នៅតែធ្វើដដែល។

ដំណាក់កាលទី១២ ) ៖ត្រៀមចរចាទេ ? ================ត្រៀម។

ដំណាក់កាលទី១៣ ) ៖ចោរបើកទ្វាឲ្យចូល ចូលទេ ? ================ចូល។

ដំណាក់កាលទី១៤ )៖ចាញ់មិនចាញ់ ? ================???។

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *