ខ្មែរត្រូវអនុវត្តិឆន្ទៈរបស់ខ្លួន

ខ្មែរក្នុង ខ្មែរក្រៅស្គាល់និងដឹងច្បាស់ថារបប ហ៊ុន សែន ជារបបម៉ាហ្វីយ៉ាជារបបចោរ

និងជារបបកញ្ជះយួន។ សហគមន៍អន្តរជាតិក៏គេដឹងរឿងនេះដែរ ។ ខ្មែរបានបង្ហាញ

ឆន្ទៈចង់ដូររបបនេះចេញ ។ អន្តរជាតិក៏គេដឹងដែរ ។ខ្មែរចង់ដូររបបនេះដោយ

អហិង្សា តាមរយៈការបោះឆ្នោតដែលចោរជាអ្នករៀបចំ   ។  អន្តរជាតិមិនយល់ស្រប

ផងទេ  ព្រោះគេដឹងថាមិនសុក្រិត  មិនយុត្តិធម៌ ។ គណបក្សប្រឆាំងដែលប្រកូកទាម

ទាររកការដូរអ្នកដឹកនាំ និងដូររបប បានដូរយកត្រឹមការខកចិត្តនិងភាពតានតឹងក្នុង

សង្គម មកជូនខ្មែរទាំងក្នុងទាំងក្រៅ ។ តើខ្មែរត្រូវរង់ចាំដល់ថ្ងៃណាទើបសម្រេច

យកឆន្ទៈរបស់ខ្លួនមកធ្វើការអនុវត្តន៍ តាមរយៈមហាបាតុកម្មអហិង្សា​ ?

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *